GARLO 2011 - CIA-Rocketry
An AeroTech Initiator.  photo by Christopher Brian Deem

An AeroTech Initiator. photo by Christopher Brian Deem

GARLO2011095